Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). zamknij

Regulamin sklepu internetowego www.nogi-drewniane.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Nogi-Drewniane.pl , dostępny pod adresem internetowym www.nogi-drewniane.pl  prowadzony jest przez firmę Grey Sparrow Filip Lendzion z siedzibą w Pacółtowie przy ul. Tęczowej 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie NIP 877-138-71-36.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa:

 a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego,

 b) warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,

 c) zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie
www.nogi-drewniane.pl

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca –Grey Sparrow Filip Lendzion z siedzibą w Pacółtowie przy ul. Tęczowej 3, kod pocztowy 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, NIP 877-138-71-36.

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.grey-sparrow.pl

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2016.1030 z późniejszymi zmianami).

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - dostępna i prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma (towar) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: Grey Sparrow Filip Lendzion, Pacółtowo ul. Tęczowa 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@nogi-drewniane.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 500 897 477

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Bank Pocztowy : 14 1320 1537 2590 1087 2000 0001

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
            a) Internet Explorer w wersji 7,8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript
            b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Grey Sparrow Filip Lendzion, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego:
  a) dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci nie spełniających powyższych warunków zostaną o powyższym powiadomieni,

b) dostarczania Towaru wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.       Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do Zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.       Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami prezentowanymi jako wartości netto i brutto – co jest jednoznacznie i w sposób widoczny prezentowane na stronie sklepu - ceny netto nie zawierają podatku VAT (chyba, że podano inaczej).

5.       Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy zaakceptować i wypełnić  Formularz rejestracyjnego , udostępnionego na stronie Sklepu internetowego.

 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 6. Grey Sparrow Filip Lendzion może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Grey Sparrow Filip Lendzion. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi.

7.       Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Grey Sparrow Filip Lendzion

8.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Sklepu internetowego, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Grey Sparrow Filip Lendzion,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia i zawarcie Umowy

 

1.       W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia  poprzez dodanie go do  Koszyka;

c) dokonywać dalszych czynności  technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty  oraz informacje dostępne na Stronie.

2.       W trakcie składania  Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” –Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.

3.       Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów i usług w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

4.       W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

5.       Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Grey Sparrow Filip Lendzion Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6.       Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail ,zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7.       Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zamówiony Produkt.

8.       Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od Klienta wymaganej płatności na konto określone w § 9 ust. 1 pkt a) Regulaminu lub podane  w wiadomości email, o której mowa powyżej.

9.       Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 8

Dostawa

 

1.       Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.       Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na koszt Klienta transportem przesyłką kurierską.  Koszty dostawy zgodne są z cenami ze strony: www.nogi-drewniane.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3.       Możliwy jest osobisty odbiór Produktów przez Klienta z siedziby Sprzedawcy. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny

4.       Termin realizacji wysyłki wynosi od 5 do 7 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego po otrzymaniu wymaganej płatności od Klienta, bądź od momentu złożenia zamówienia przy wyborze sposobu płatności „za pobraniem”/

5.       O terminie dostawy lub gotowości Produktu do odbioru osobistego przez Klienta , Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mailowej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6.       Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki faktury VAT.

7.       Klient obowiązany do zwrócenia należytej uwagi na stan odbieranej przesyłki, a w szczególności jej ilość i ewentualne uszkodzenie.

8.       W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości: braki ilościowe, niekompletność, uszkodzenie paczki, uszkodzenie towaru, konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z przewoźnikiem, wykonanie ewentualnych zdjęć, w obecności osoby dostarczającej Zamówienie i przesłanie go do Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

9.       Dostarczony Produkt  pozostaje u Klienta do czasu rozpatrzenia i realizacji reklamacji przez przewoźnika.

 

 

§ 9

Metody płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego Bank Pocztowy, Numer Rachunki: 14 1320 1537 2590 1087 2000 0001 lub wskazane w wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu,

b) za pośrednictwem przewoźnika – metoda płatności „za pobraniem”

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Przedsiębiorcę jest wyłączone w przypadku:

a) zamówień na łączną wartość towaru brutto (z VAT) przekraczającą 2.000,- zł,

b) drugiego i kolejnych zamówień złożonych przez Przedsiębiorcę o danym numerze NIP.

3.       Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) jeśli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

c) jeśli przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

d) zamówienia nóżek malowanych, czyli produktów stworzonych na indywidualne zamówienie Klienta.

4.       Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

5.       Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

6.       Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 z późniejszymi zmianami).

7.       W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klienta na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8.      Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą; To, co strony świadczyły sobie nawzajem, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu;

b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

 c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

 d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

 e) Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;

 f) Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w czasie transportu;

 g) Klient ponosi bezpośrednie koszty opakowania i odesłania Produktu Sprzedawcy, w tym także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;

 i) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 11

Reklamacja za wady

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad i zgodny z umową.

 3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym objęte są 3-letnią rękojmią, z wyłączeniem akcesoriów montażowych, dla których termin rękojmi wynosi 1rok , a gdy dotyczy to Konsumenta – 2 lata.

 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym (art. 556-576 k.c.) Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

5.       Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego –„Zgłoszenie reklamacyjne” , udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie  Sklepu.

6.       Reklamacja powinna  zawierać m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

7.       Termin do złożenia reklamacji na braki jakościowe i ilościowe przez Przedsiębiorcę wynosi 30 dni, a przez Konsumenta – 1 rok,  od daty stwierdzenia wady (niezgodności z umową).

8.       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Przedsiębiorcy , kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.       Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli tego nie zrobi, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

10.     Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

§ 12

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą

elektroniczną

 

1.       Grey Sparrow Filip Lendzion. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości  zgłoszone przez Klientów.

2.       Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Grey Sparrow Filip Lendzion o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

3.       Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:: Grey Sparrow Filip Lendzion, Pacółtowo, ul. Tęczowa 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie  mailowo pod adres biuro@nogi-drewniane.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4.       W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.       Firma Grey Sparrow Filip Lendzion zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Konsumenta i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.       Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.       Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.       Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych,  kartą płatniczą lub za pośrednictwem portalu Dotpay.pl lub paypal.pl Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 15

Postanowienia końcowe

 

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Grey Sparrow Filip Lendzion. a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Grey Sparrow Filip Lendzion. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Grey Sparrow Filip Lendzion a Konsumentem podlega sądom według właściwości ogólnej Kodeksu cywilnego.Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Firma Grey Sparrow Filip Lendzion
mieszcząca się przy ulicy Tęczowej 3 w Pacółtowie
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • Czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej lub realizacji zamówienia,
 • Użytkowania systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych w wniosku o
  udostępnienie faktur w formie elektronicznej na podstawie podpisanego porozumienia o
  udostępnienie faktur w formie elektronicznej.
 • Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez Firmę.
 • Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów
  prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.


Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.


4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane:

 • W celu wykonania umów handlowych są, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  przechowywane przez okres minimum 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób

zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością
nawiązania kontaktu a w konsekwencji może skutkować niemożliwością realizacji zamówień
10) W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na
adres: ul. Tęczowa 3, Pacółtowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub na adres poczty elektronicznej
sklep@nogi-drewniane.pl


Pozdrawiamy
Grey Sparrow Filip Lendzion